Programació

TFG “SponsorRoute”

Enllaç al TFG: http://hdl.handle.net/10609/81487 En aquest post presente l’enllaç al meu TFG, que es tracta d’una aplicació d’acció ciutadana per a dispositius mòbils anomenada “Sponsor Route”. En el moment en què l’usuari es registra li permet poder disposar de diferents opcions podent accedir tant a les rutes creades pels usuaris per a poder escollir la […]

Programació web avançada

“Programació web avançada”; Es tracta d’una assignatura en què s’estudia de manera ja més avançat JavaScript, amb accions al DOM, o també retornaments per mitjà d’arxius JSON de consultes a bases de dades amb MySQL o tecnologia ASP.net. De la mateixa forma s’estudia la realització de peticions asíncrones per mitjà d’Ajax. PAC 1 s’estudien com […]

Disseny d’interacció

Disseny d’interacció és una assignatura pràctica enla qual al llarg de les 2 PAC’S i la pràctica final, s’han prototipat diferents interaccions. L’essència d’aquesta assignatura és entendre bé l’esquema [entrada de dades –> anàlisi –> sortida de dades] i aplicar-lo mitjançant el programari lliure Processing i Arduino. Marcos Baldoví Disseny D’interacció PAC1 de Marcos Baldovi […]

Xarxes Multimèdia

L’assignatura de Xarxes Multimèdia permet conéixer els diferents tipus xarxes per a computadors. De la mateixa manera, com connectar i nomenar tots aquells dispositius que pertanyen a una xarxa, així com interconnectar distintes xarxes. Per a poder interconnectar els diferents dispositius s’estudien els diferents protocols, normativa, programari, etc. Amb la finalitat de poder enllaçar i […]

Animació

5 febrero, 2017 en

En l’assignatura d’Animació s’estudia des de l’animació 2D fins a 3D, passant pels fonaments per a l’animació, l’animació pose a pose, cicles de caminada, il·luminació i així com la utilització de materials. Assignatura molt ben estructurada per a poder inicialitzar-se en l’animació. Aquesta assignatura és la primera que vaig agafar per a fer el grau. […]

Programació Web

En aquesta assignatura el llenguatge de programació utilitzat és JavaScript. Aquest llenguatge de programació que s’utilitza principalment per crear pàgines web dinàmiques. A través d’aquest llenguatge s’estudia com incorporar efectes i animacions a una pàgina web. També l’aplicació d’accions que ens permetin realitzar manipular el navegador web en prémer botons i finestres amb missatges d’avís […]

Disseny de Bases de dades

El procés de disseny d’una base de dades es basa en l’estructurat de dades mitjançant taules. tenint en compte la informació. Principalment en la fase de disseny evitarem que les dades que siguen redundants, perquè malgasten l’espai i augmenten la probabilitat que es produïsquen errors i incoherències. Si la base de dades conté informació incorrecta […]

Tractament i Publicació d’audio

En aquesta assignatura s’inclou conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i la creació i publicació d’àudio. Es fa servir la llibreria Minim que és un tipus de llibreria d’àudio per a Java. En aquesta assignatura s’ha utilitzat Processing amb el treball final, en el que l’alumne deprèn a […]

Tractament i publicació d’imatge i vídeo

En el tractament i publicació d’imatge i vídeo es deprenen conceptes teòrics sobre la imatge i el vídeo. L’estudi dels processos com l’emmagatzemant o les operacions de modificat i processat a través de matrius i operacions matemàtiques. Els softwares utilitzats al llarg del curs són: Processing (operacions matemàtiques) i After Effects. Les PACs i Pràctiques […]

Integració Digital de Continguts

En aquesta assignatura es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processament de continguts d’àudio i vídeo. El programari utilitzat l’assignatura és Processing. Si s’opta per l’avaluació continua, aquesta es compon de 2 PAC’s i 2 pràctiques. Cadascuna de les entregues té una part teòrica (bastant senzilla) i una part de programació amb […]