Programació web avançada

27 enero, 2019 en

“Programació web avançada”; Es tracta d’una assignatura en què s’estudia de manera ja més avançat JavaScript, amb accions al DOM, o també retornaments per mitjà d’arxius JSON de consultes a bases de dades amb MySQL o tecnologia ASP.net. De la mateixa forma s’estudia la realització de peticions asíncrones per mitjà d’Ajax.

PAC 1 s’estudien com realitzar peticions Ajax des Javascript utilitzant principalment l’objecte XMLHttpRequest.

PAC 2 es tracta de desenvolupar 3 exercicis d’animació d’objectes utilitzant funcions de Ajax amb JQuery

PAC 3 fer una aplicació web amb ASP.NET MVC. i consistirà en implementar, en format web ASP.NET, una calculadora científica similar a la de Windows.

PRÀCTICA 1 En aquesta pràctica desenvoluparem una aplicació web on es podran registrar les reserves d’un restaurant. Amb aquesta aplicació es podran donar d’alta, baixa i fer modificacions de les reserves. Els empleats del restaurant disposaran de pàgines per a visualitzar les reserves i així poder planificar el menjador amb anterioritat.

PRÀCTICA 2 A la primera pràctica vàrem fer una petita aplicació web per la gestió de les reserves d’un restaurant. A aquesta segona pràctica haurem de fer la mateixa aplicació, però amb ASP.NET MVC.

Descarregar les activitats de l’assignatura: https://bit.ly/2SbxeQ2